Resurse umane

Asigurarea serviciilor de personal

 • Întocmire Contracte individuale de muncă;
 • Întocmire acte adiţionale;
 • Întocmire decizii de încetare, suspendare;
 • Întocmire dosare de personal;
 • Întocmire fişe de post;
 • Întocmire Registrul de Evidenţă al salariaţilor;
 • Gestionarea relaţiei cu autorităţile;
 • Întocmire Regulament Intern.

Asigurarea serviciilor de salarizare

 • Întocmire stat de salariu;
 • Reprezintă document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate către stat;
 • Document justificativ de înregistrare în contabilitate;
 • Se întocmeşte lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv, a documentelor justificative de prezenţa, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale, pentru confirmarea exactităţii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii;
 • Întocmire stat individual de salariu (“fluturaşi”);
 • Reprezintă documentul pentru asigurarea confidenţialităţii şi demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit;
 • Întocmire şi depunere declaraţii privind obligaţiile aferente drepturilor salariale şi de personal;
 • Reprezintă declaraţiile unde sunt evidenţiate toate obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate;
 • Depunerea, conform legislaţiei în vigoare, se efectuează lunar către organele competente;
 • Întocmire adeverinţe de venit;
 • Angajatorii/Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia depunerii fişelor fiscale în format electronic;
 • Formatul electronic va fi însoţit de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistentă, semnat şi ştampilat, conform legii în vigoare la momentul întocmirii;
 • Adeverinţa de venit pentru anul anterior privind impozitul pe veniturile din salarii se completează de către angajatorii/plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, denumiţi în continuare angajatori, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază sau în afara funcţiei de bază, conform legii;

Asigurarea serviciilor de personal

 • Întocmire Contracte individuale de muncă;
 • Reprezintă încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă cu persoanele selectate în vederea angajării;
 • Întocmire acte adiţionale;
 • Orice modificare adusă la contractul individual de muncă impune încheierea unui act adiţional în formă scrisă adusă la cunoştinţa salariatului (modificare funcţie, salariu, zile de preaviz, de concediere, etc.);
 • Întocmire decizii de încetare şi suspendare a contractului de muncă;
 • Încetarea şi suspendarea contractului de muncă poate surveni din mai multe cauze care ţin de persoana salariatului sau de persoana angajatorului;
 • Acestea se încheie sub formă scrisă, unde se va specifica clar motivul încetării/suspendării activităţii;
 • Întocmire dosare de personal;
 • Este obligaţia angajatorului dea întocmi dosarul personal pentru fiecare salariat in parte cu obligaţia de a păstra tot timpul acest dosar în arhivă;
 • Conţinutul acestui dosar se poate modifica în funcţie de noile reglementări legislative;
 • Întocmire Registrul de Evidenţă al salariaţilor (ReGES);
 • Obligaţia angajatorilor/prestatorilor de servicii înregistraţi, conform legislaţiei în vigoare, de a completă şi transmite registrul la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz; Completarea şi transmiterea registrului se va face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator, care deţine calificare / specializare / perfecţionare în domeniul resurselor umane şi cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
 • Obligativitatea de a completă registrul în ordinea angajării, prin înscrierea a mai multor elemente reglementate de legislaţie;
 • Întocmire Regulament Intern;
 • Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, unde sunt cuprinse minim anumite categorii de dispoziţii reglementate de legislaţia în vigoare. Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul înştiinţării acestora. Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator prin afişarea acestuia la sediul angajatorului.

Consultanta in privinta intocmirii foilor colective de prezenta ( pontaje )

 • Reprezintă documentul prin care se înregistrează prezenţa salariaţilor la locul de muncă, timpul folosit pentru efectuarea unei lucrări, în vederea calculării salariului şi a plăţii;
 • Aceasta constituie bază legală pentru întocmirea corectă a statului de salariu.

Asistenţa la controalele Instituţiilor de drept

 • Ghidarea pe toată perioada controlului, facilitând acest proces şi prin comunicarea directă cu autorităţile în numele dumneavoastră, pentru a fi siguri că inspecţia se desfăşoară într-o manieră corectă, precum şi pentru a limita eventualele amenzi, penalităţi şi dobânzi aferente;
 • Evaluarea procedurilor în domeniul resurselor umane şi investigarea situaţiei de fapt, pregătind argumentele ce pot fi aduse în favoarea poziţiei adoptate de dumneavoastră;
 • Estimarea punctelor forte şi punctelor slabe în abordarea dumneavoastră faţă de aspectele procedurilor în cauză, cu scopul de a evalua şansele de reuşită în eventualitatea unui proces cu autorităţile fiscale române.

Contact
   Stefana Tanase
      Telefon: 0730.709.723
      Fix:         021/335.01.02
      Email:   stefana.tanase@workmanagement.ro
   George Chisiu
      Email:    george.chisiu@workmanagement.ro
   Sandu Martinescu
      Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro

Specializari SSM.
Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV.

ISCIR
RSVTI
VTP
Proiect montare/reparare instalaţii de ridicat
Expertize/investigaţii tehnice în utilizare

Servicii PSI
Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea
Zalau