POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. WORK MANAGEMENT S.R.L., („Work ”) in calitate de Operator de date cu caracter personal se angajează sa protejeze intimitatea angajaților („persoane vizate”) menținând datele personale ale acestora private si confidențiale.

Aceasta politica de protecție este in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).

Aceasta politica oferă informații despre identitatea Work, despre categoria datelor cu caracter personal pe care le prelucrează, despre scopul prelucrării de date, despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, despre destinatarii sau categoriile de destinatari interni sau internaționali ai acestor date, despre drepturile persoanei vizate cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Oferind datele cu caracter personal către Work consimțiți in mod expres si neechivoc la practicile descrise in aceasta Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

Cine este Work

S.C. WORK MANAGEMENT S.R.L., este o firmă cu capital 100% românesc, legal înfiinţată şi funcţionând potrivit legilor din România, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Maria, Nr. 25, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/127/2007, C.U.I. 20363205. Puteți contacta Work cu cereri referitoare la Politica de protecția datelor cu caracter personal, oricând, la: george.chisiu@workmanagement.ro

Ce date prelucrează Work

Work prelucrează, in cadrul sistemului de Resurse Umane, următoarele categorii de date cu caracter personal, care ajuta la identificarea angajaților in mod individual:

• nume,

• prenume,

• codul numeric personal,

• cetățenia,

• data nașterii,

• adresa de domiciliu/reședința,

• adresa e-mail,

• numărul de telefon fix/mobil,

• informații cont de plata a salariului,

• semnătura,

• codul personal de asigurări sociale,

• codul asigurării medicale,

• numărul dosarului de pensie,

• profesia/funcția si/sau locul de munca,

• formarea profesionala/diplome/studii,

• sexul, imaginea,

• sancțiuni disciplinare/stimulări pentru succese in munca,

• evaluare individuală profesională,

• date cu privire la starea de sănătate,

• perioadele de concediu de odihna/medicale)

De asemenea, Work efectuează monitorizare video, GPS, exclusiv pentru asigurarea securității împotriva furtului/efracției. Monitorizarea video este efectuată printr-o camera video amplasata langa ușa de la intrare in birou si vedere către curtea sediului Work). Monitorizarea GPS este efectuata prin instalarea dispozitivelor GPS asupra parcului auto detinut de Work.

Care este scopul prelucrării datelor

Work prelucrează datele personale in scopul:

• încheierii/executării/încetării contractului individual de munca in care persoana vizata este parte;

• managementului resurselor umane: înregistrare si evidenta personal, controlul si analiza schemei de personal, perfectarea, vizualizarea/imprimarea listelor de personal, sancțiunile disciplinarea/stimulări pentru succese in munca;

• statistic: analiza studii, cunoștințe, vârsta, sex, deplasări, concedii, angajări, concedieri, inclusiv motivațiile acestora;

• arhivare – pentru a fi puse la dispoziția organelor instituțiilor publice, in termenele impuse de legislația in domeniu;

• promovării intereselor sale de afaceri: prin transferul datelor cu caracter personal oricărei companii care furnizează produse sau servicii către Work, către autoritățile de reglementare, organizații guvernamentale sau cvasi-guvernamentale, potențiali sau viitori cumpărători ai Work .

Prelucrarea datelor cu caracter personal in sistemul Resurse Umane se efectuează pe perioada activității angajaților Work, din momentul semnării contractului individual de munca si pana la finalizarea acțiunilor legale in cazul încetării raporturilor de munca.

La încetarea raporturilor de munca, datele cu caracter personal sunt arhivate, pe perioada stabilita de lege, pentru a putea fi puse la dispoziția organelor instituțiilor publice abilitate. La expirarea acestor termene legale, datele cu caracter personal vor fi șterse sau distruse din orice sistem de evidenta al Work.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul camerelor video vor fi păstrate pentru un termen de 30 de zile. La expirarea acestui termen, datele cu caracter personal vor fi șterse sau distruse din orice sistem de evidenta al Work

Work garantează respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. Totodată, Work garantează ca datele personale vor fi:

• prelucrate cu bună-credință si respectând legea,

• colectate in scopurile explicite, legitime, detaliate mai sus si nu vor fi prelucrate ulterior in moduri incompatibile cu aceste scopuri,

• proportional prelucrate, adecvate, relevante si nu excesive in raport cu scopurile pentru care sunt colectate si/sau prelucrate ulterior,

• precise si actualizate la zi si ca toate masurile rezonabile au fost luate pentru corectarea sau ștergerea datelor incorecte sau incomplete, ținând cont de scopul pentru care au fost colectate,

• menținute într-o forma care permite identificarea angajaților, nu mai mult decât este necesar pentru scopurile in care au fost colectate sau in care vor fi procesate ulterior.

Care este temeiul juridic

Temeiul juridic in baza căruia se prelucrează datele cu caracter personal îl constituie următoarele acte legislative:

✓ Codului muncii – Legea nr. 53/2003 – republicata;

✓ Ordinul MMFPS nr. 1918/2011 – pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic ;

✓ Legea nr.108/1999 – republicata – privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii ; Ordinul nr. 1083/2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca;

✓ Ordinul nr. 64/2003 al M.M.S.S. pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca modificat si completat prin Ordinul MMFPS nr. 1616/2011;

✓ Legea nr.76/2002 – cu modificari si completari privind asigurarile pentru somaj;

✓ Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

✓ H.G. nr.250/1992 – republicat – modificata si completata prin – privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;

✓ Legea nr. 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca;

✓ Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ;

✓ Constituția României.

Cum prelucrează Work datele personale

Work colectează datele cu caracter personal direct de la persoanele vizate, in scopul semnării contractului individual de munca.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automate sau neautomate, într-un sistem de evidenta a datelor cu caracter personal (Resurse Umane), prelucrarea incluzând următoarele operațiuni: colectare, înregistrare, organizare, stocare, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, alăturare ori combinare, blocare, ștergere sau distrugere;

În calitatea sa de Operator de date cu caracter personal, Work va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

Destinatarii sau categoriile de destinatari interni a datelor cu caracter personal

Work transfera datele cu caracter personal către următoarele entități, cu care Work, in calitate de beneficiar, are încheiate contracte de prestări servicii și acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal și care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor personale transferate:

– mandatari/împuterniciți – în scopul realizării intereselor legitime ale companiei ( firme de resurse umane și salarizare, firme de avocatură etc.);

– parteneri (firme ce asigură servicii de dezvoltare și mentenanța programelor de operare informaționalizată, găzduire domeniu email, societăți de comercializare combustibili, bănci etc.);

– terți subcontractanți (prestatori servicii arhivare, poștale etc.);

– cabinete de medicina muncii;

– acționari;

– alte autorități competente (Inspectoratul Teritorial de Munca, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal etc.)

– potențialilor sau viitorilor cumpărători ai Work

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți se efectuează prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, prin mijloace automate.

Work nu transferă date cu caracter personal în alte țari/state din străinătate.

Drepturile persoanelor vizate

In conformitate cu Regulamentul, persoanele vizate au următoarele drepturi:

• dreptul la informare,

• dreptul la acces la date,

• dreptul de intervenție in scopul rectificării,

• dreptul de portabilitate a datelor,

• dreptul de ștergere,

• dreptul de a restricționa prelucrarea datelor,

• dreptul de opoziție,

• dreptul de a se opune procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri,

• dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere,

• dreptul de a se adresa justiției.

In vederea exercitării drepturilor mai sus prevăzute persoana vizata va înainta către Work o solicitare expresa, in forma scrisa, datata si semnata, indicând scopul solicitării. Dreptul la accesul datelor cu caracter personal se va face numai cu acordul nemijlocit al conducerii Work si fără a fi prejudiciate drepturilor terților.

Specializari SSM.
Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV.

ISCIR
RSVTI
VTP
Proiect montare/reparare instalaţii de ridicat
Expertize/investigaţii tehnice în utilizare

Servicii PSI
Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru
Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea
Zalau